Indonesië

De Broeders van Huijbergen in Indonesië

Singkawang

De basisschool, de middelbare scholen ‘SMP Bruder en de SMP Tarcisius’ met het ‘asrama’ Sta. Maria maken nog steeds deel uit van ons werkterrein. De communiteit heeft de laatste jaren wel een aantal veranderingen ondergaan. Het aantal leerlingen van de SMP nam alsmaar toe zodat nieuwbouw nodig was waarvoor een oude vijver gedempt werd. Het ‘asrama’ St. Maria werd heropend voor kinderen uit het binnenland van West-Borneo die schoolgingen in Singkawang. Het Noviciaat verhuisde in 1981 naar Yogyakarta terwijl het regionalaat van Pontianak naar Singkawang kwam en daar gevestigd was van 1988 tot 2006. De werkzaamheden van de broeders zijn niet beperkt tot school en asrama, maar ook wordt er regelmatig assistentie verleend aan de parochies in en buiten Singkawang. Sinds 2006 wordt er ook weer samengewerkt met de scholen in Nyarumkop.

Pontianak Jl. Pattimura 197

De communiteit van Pontianak continueert het werk aan de scholen dat door de voorgangers begonnen is n.l. basisscholen, SMP en SMA. De ontwikkelingen vereisten ruimere en betere gebouwen. De SMA St. Paulus maakt geen gebruik meer van de gebouwen van de SMP. De basisschool Melati is verhuisd naar de plaats waar de Bina Remaja stond. Om een goed beheer van de scholen mogelijk te maken heeft de scholenstichting de beschikking gekregen over een eigen kantoorgebouw. Aan de nieuwbouw voor buitenschoolse activiteiten wordt gewerkt. Omwille van de taak van de Provinciaal is in 2006 het provincialaat weer verhuisd naar Pontianak.

Pontianak Jl. Sepakat II

In 1951 verhuisde het St. Michael ‘asrama’ naar Singkawang en het asrama van de Handelschool werd in 1957 gesloten. Sinds die tijd hadden de broeders in Pontianak geen zorg meer voor een ‘asrama’. Vanaf de jaren tachtig kwamen er veel jongeren uit het binnenland in Pontianak naar school. Daardoor gingen de broeders weer aandacht besteden aan hen die behoefte hadden aan huisvesting en ze hielpen het Bisdom met een asrama (ASKAP) in Sungai Jawi. Vanaf 1988 namen zij een asrama voor studenten in de ‘Gang Sepakat’ over. Na verbeteringen en nieuwbouw, waaronder een aula, werd er omwille van een betere begeleiding ook een communiteit gevestigd. Zo ontstond in 2005 de communiteit ‘Gubio’ van de Jl. Sepakat II.

 

 

Jemongko – Kualadua

Plannen om in het binnenland van West-Borneo te gaan werken bestonden al lang. Na een eerste initiatief in Sanggau Kapuas (1968), dat evenals een tweede poging mislukte, werden in 1982 vier broeders uitgezonden om in Jemongko te beginnen. Zij kregen een taak op de SMP en het ’asrama’ en verleenden hun diensten aan de parochie. Op 31 juli 1983 werd de communiteit officieel erkend maar bleef inwonen op de pastorie. Toen de pastorie verplaatst werd naar het strategischer gelegen Kualadua verhuisden de broeders mee en betrokken er in 1986 een eigen huis. De broeders zetten zich in voor het ‘asrama’, de SMP “Muara Sekayam” van het Bisdom en de staatsscholen in Kembayan, Beduai dan Kelompu. Daarnaast besteedden aandacht aan de ontwikkeling van groepen boeren in de omgeving, en pastoraal werk vooral voor jongeren.

 

Sekadau

Op 14 juni 1993 begonnen twee broeders met de voorbereiding van een communiteit in Sekadau. Zij zetten zich in voor de landbouwschool (SPP) en de SMA van het Bisdom Sanggau. Een jaar later werd de communiteit, die toen uit drie broeders bestond, officieel erkend. Zij namen hun intrek in een huis van de parochie. In 1999 konden een nieuwe asrama en broedershuis in gebruik genomen worden. Sindsdien krijgen de landbouwschool, het asrama en jeugdpastoraat de meeste aandacht van de broeders.

 

 

Putussibau

Op 24 augustus 1998 werd de communiteit Putussibau officieel erkend. De aandacht van deze kleine groep van drie broeders gaat vooral uit naar het onderwijs op de scholen en de opvang en begeleiding van de SMP en SMA leerlingen op het asrama. Met bescheiden middelen wordt getracht aan hun behoeften tegemoet te komen. Culturele en pastorale aspecten krijgen hierbij extra aandacht.

 

Pati

De ontwikkeling van het werk van de broeders in Pati ging wat op en neer. Bij gebrek aan bevoegde broeder-onderwijzers verminderde de betrokkenheid bij de school en werd meer aandacht besteed aan buitenschoolse opvoeding via de Wisma Alverna waar diverse cursussen zoals Computer, Engels, Naaien enz. gegeven werden. In samenwerking met enkele leraren kwam een training voor jeugdleiders tot stand (KPR) die later veranderde in PTPKM. De cursus kreeg veel belangstelling maar kon jammer genoeg niet voortgezet worden. Sinds 1974 wordt de eerste opvang en begeleiding van kandidaten verzorgd in Pati.

 

 

Broederhuis Alverna Yogyakarta

Als communiteit voor verschillende Congregaties was het geen lang leven beschoren. In 1981 werd het weer een opleidingshuis (noviciaat) en tevens studiehuis voor onze broeders die studeerden. Hun aantal nam van jaar tot jaar toe. Uitbreiding ter plaatse was niet aantrekkelijk. Tijdelijk werd een huis gehuurd in de nabijgelegen Jalan Ungaran. Daar ook dit geen oplossing bood verhuisde het noviciaat in 1992 naar Bantul en werd het broederhuis Alverna uitsluitend gebruikt als studiehuis voor jonge broeders.

 

 

Bantul, Gedong Kuning

Door een dringende behoefte om de opleiding van de kandidaat-broeders te verbeteren was meer ruimte nodig en een meer aangepaste omgeving. In overleg met het Bisdom Semarang werd een goede plaats gevonden in Bantul. Officieel verhuisde het noviciaat van Kota Baru naar Bantul op 17 mei 1992.

 

 

Merauke

Uiteindelijk kon ingegaan worden op het verzoek van de Bisschop van Merauke. Sinds juli 2006 zijn er enkele broeders actief in Merauke. Ze zijn werkzaam in de opleiding (school en asrama) voor onderwijzers (KPG) en de SMA Johanes. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan landbouw/veeteelt en pastorale assistentie. Zij hopen vooral een bijdrage te kunnen leveren aan kadervorming voor de ontwikkeling in het binnenland.

 

Singkawang SMP ca 1990

2131941248

 1003599423

336260455

Sekadau 2012 Bruderan 0290 (600 x 450)

IMG_0100

1563427843

2012 Alverna 0501 (600 x 450)

Yogyakarta, Ingang  Noviciaat (600 x 450)

merauke bruderan 06 (600 x 450)