ME D E D E L I N G E N No. 224

Hierbij kunnen we u, na enkele maanden afwezig geweest te zijn, weer informeren over een aantal meer of minder recente ontwikkelingen in onze broedergemeenschappen. We hopen dat ondanks de toenemende angst voor het dreigende geweld in Europa, er steeds ruimte mag blijven voor een wijze en gewetensvolle reflectie. Zonder reflectie vervallen we immers gemakkelijk in een defensieve reflex die ons meeneemt in een spiraal van escalerend geweld. Maar omdat sensatie nu eenmaal beter verkoopt dan inzicht is het ook van belang selectief te blijven in het kiezen van onze informatie bronnen. Bovendien kan een zelfreflectie op het economische en culturele geweld dat de rijke landen hebben uitgeoefend en nog uitoefenen (of steunen) in armere landen en andere culturen ons helpen om meer zicht te krijgen op achterliggende oorzaken van de destructieve ontkenning van medemensen, die we in Europa nu van nabij waarnemen.

  Brazilië

Gezondheid van de broeders
Volgens onze informatie maken de broeders het goed. Mede dank zij een goede verzorging zijn er geen zorgwekkende ontwikkelingen. We hopen van harte dat dit voorlopig zo mag blijven en willen tevens iedereen bedanken die hier dag in dag uit aan bijdragen.

Instituto Santa Maria
In Cáceres waar de samenwerking met de stichting L’ Hermitage al in een ver gevorderd stadium gekomen was, zijn buiten verwachting problemen ontstaan die deels samenhangen met persoonlijke kwaliteiten van bestuursleden en deels met het gevoerde beleid van deze stichting. Deze moeilijkheden maakten het noodzakelijk om onze samenwerking te herzien en uiteindelijk op advies van deskundigen, te verbreken. Om beter zicht te krijgen op de aard van de moeilijkheden en van de nieuwe mogelijkheden zal broeder Eduard op maandag 16 november naar Brazilië vertrekken. Tijdens zijn aanwezigheid zullen vergaderingen plaats vinden met de Salesianen en het Bisdom om te zien of, en onder welke voorwaarden, een samenwerking met hen de toekomst van “Instituto Santa Maria” veilig kan stellen. Volgens de planning zal hij op 8 december weer thuis zijn in Huijbergen.

Indonesië

Kandidaten
In Pati zijn intussen 7 kandidaten begonnen met hun kennismaking met de congregatie.  Van harte wensen we hen een inspirerende proces toe, waarin ze  oprecht kennis kunnen maken met zichzelf en met de levensstijl van onze gemeenschap.

Asrama Putussibau
De groeiende belangstelling van middelbare school leerlingen in Putussibau voor het asrama en de beperkte mogelijkheden van de huidige faciliteiten zijn aanleiding geworden voor het plannen van een nieuw te bouwen asrama ter vervanging van de aangepaste onderwijzerswoningen die nu in gebruik zijn voor Havoleerlingen (SMA) . De kosten hiervan zullen voor een groot deel gedekt worden door het fonds uit de nalatenschap van rector Leo Testers

Merauke
In Merauke zal men overgaan tot de aankoop van een perceel grond ter grote van (20 x 50m) voor de bouw van het broederhuis en een centrum voor buitenschoolse vorming.

Nederland

Gezondheid van de broeders

Alhoewel er momenteel geen broeders verzorgd worden op de zorgafdeling van Sint Marie zien we het bezoek aan doctoren en specialisten alsook de kwetsbaarheid van enkele medebroeders wel zichtbaar toenemen.

Wilhelmietenarchief
Het verzoek om het Huijbergse archief van de Wilhelmieten, dat een periode bestrijkt van 1315 tot 1847, op te nemen in het Metamorfoze project van de Koninklijke Bibliotheek is, goed voorbereid door Ruerd de Vries en de medewerkster van het Markiezenhof Saskia van Bavel, ingediend bij de betreffende instantie.

We hopen tegen het eind van de maand november te horen of ons verzoek aanvaard is en volgende jaar uitgevoerd kan worden. Als dit het geval is zullen alle archivalia, waaronder ook het altaarmissaal dat we van het bisdom Breda in bruikleen hebben, geconserveerd en gescand worden. Van al deze archiefstukken krijgen we dan digitale kopieën maar de originelen gaan daarna naar het streekarchief van West-Brabant in Bergen op Zoom. Daarmee kan een lange traditie van zorgzame aandacht voor het erfgoed van onze voorgangers, mede door de inzet van de archivaris Ruerd de Vries,  op een even zorgzame wijze worden afgerond.

 Algemeen bestuur

Milieutop in Parijs

De milieutop die van 30 november tot 11 december in Parijs plaats vindt krijgt al enkele maanden veel aandacht. De encycliek “Laudato si” van Paus Franciscus heeft  geklonken als een morele  opmaat, wetenschappelijk gefundeerd en zonder politieke of economische belangen.  We hopen dat deze zeer goed leesbare encycliek ook bij ieder van ons de aandacht mag krijgen die deze problematiek verdient. De Nederlandse versie is verkrijgbaar via het secretariaat van het Bisdom Breda.

Niet minder belangrijk dan het lezen van deze encycliek is dat we zelf aandachtig omgaan met onze omgeving, kritisch blijven ten opzichte van alles wat we denken nodig te hebben, en daarbij selectief gebruik maken van wat ons op tal van manieren aangepraat wordt door de media en hun reclames. Dit geldt voor ieder persoonlijk maar verdient ook alle aandacht bij het maken van de begroting voor het volgend jaar.

Voor belangstellenden zijn er een aantal websites waar liturgisch materiaal en actuele informatie te vinden zijn.
Voor liturgisch materiaal noemen we: www.michanederland.nl  en www.scheppingvieren.nl . Liturgisch materiaal in andere talen is te vinden op: www.ecen.org .
Voor actuele informatie noemen we de oecumenische sites: www.kerkenmilieu.nl, www.groenekerken.nl . Ook de Vlaamse site www.ecokerk.be  geeft actuele informatie over kerk en ecologie.

 Gebed voor de Aarde

 God van liefde,

leer ons om zorg te dragen voor deze wereld,

ons gezamenlijk huis.

Inspireer de wereldleiders die bijeen komen in Parijs:

dat zij mogen luisteren en gehoor geven

aan de kreet van de aarde en de kreet van de armen;

dat zij – een van hart en geest – moedige antwoorden vinden;

dat zij streven naar het algemeen welzijn

en naar het behoud van de prachtige aardse tuin

die U hebt geschapen voor ons,

voor al onze zusters en broeders,

voor alle generaties die na ons komen. Amen.

Jaar van Barmhartigheid
In zijn brief “Misericordiae vultus” van 11 april 2015 kondigt Paus Franciscus de opening aan van een jubileumjaar. Op 8 december, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria,  zal het jaar van barmhartigheid geopend worden. “De barmhartigheid zal steeds groter zijn dan iedere zonde en niemand kan een grens stellen aan de vergevende liefde van God“, aldus deze brief. De komende maanden wil het bestuur speciale aandacht besteden aan dit universele thema.