Nederland

Heden Nederland

 In het verleden waren broeders vooral herkenbaar werkzaam in gemeenschappelijke projecten zoals scholen en internaten. Deze projecten zijn door anderen overgenomen of bestaan niet meer. Naast het werk voor interne belangen zoals administratie, onderhoud, liturgie en bestuursfuncties is een aantal broeders nu persoonlijk betrokken bij diverse organisaties en activiteiten.

In de Pastorale sector:

In elke communiteit van broeders (Breda en Huijbergen) zijn er leden actief als vrijwilliger in diverse parochiële werkgroepen. Sommigen krijgen al jarenlang het vertrouwen van mensen die rouwen om het verlies van een dierbare. In het pastoraat van de nabijheid geven zij speciale aandacht aan ziekenbezoek, rouwbegeleiding en de verzorging van uitvaartdienst en de begraafplaats met alles wat daar bij komt. Een ander maakt deel uit van de Werkgroep Liturgie, gaat voor in Woord- en Communievieringen, treedt er op als lector en/of neemt deel aan het overleg van coördinerende organen in de parochie. Er zijn ook broeders die hun muzikale talenten inzetten voor het begeleiden van rouw- en trouwdiensten, zoals bijvoorbeeld in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom, of hun behulpzaam zijn bij het zoeken naar en aanleren van nieuwe liederen. Weer een ander maakt zich verdienstelijk door het schilderen van iconen en weer een ander zet zich in voor een oecumenische werkgroep spiritualiteit waar samen met belangstellenden uit de Reformatie jaarlijks een serie bijeenkomsten geprogrammeerd worden om ons geloofsleven te verdiepen. Ook de Franciscaanse Beweging ‘Regio Bergen op Zoom/Zeeland’ krijgt maandelijks aandacht van verschillende broeders. Een van hen als Custos van de Regio terwijl anderen actief zijn bij het voorbereiden en begeleiden van bedevaarten o.a. naar Beauraing en/of Banneux.

In de Sociale sector

Van de meer sociaaleconomisch georiënteerde organisaties waar broeders actief bij betrokken zijn noemen we:

a.            De stichting HEIFER die er naar streeft om armoede en honger te bestrijden door mensen en gemeenschappen te helpen met het verstrekken van dieren naargelang de vraag en omstandigheden ter plaatse. De Heifer projecten worden degelijk voorbereid en begeleid. Daarbij hanteert Heifer een unieke formule waarbij het eerstgeboren vrouwelijke dier doorgegeven moet worden aan de gemeenschap. Zo heeft Heifer al duizenden gezinnen geholpen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

b.            De stichting MEE, waar o.a. de voormalige Sociaal Pedagogische Dienst in opgenomen is, en zich nu richt op het begeleiden van mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen voor heel Westbrabant.

c.             Inloophuizen zoals De Boei in Rotterdam, Het Getij in Ossendrecht, en de landelijke federatie van inloophuizen voor mensen met kanker (FINK)

d.            Het KLIËNTEN PLATFORM helpt  mensen met problemen en een minimuminkomen door wetsbijstand en te verlenen en adviezen omtrent hun uitgavenpatroon in Bergen op Zoom .

e.             De Vereniging voor Ouders van Geestelijk Gehandicapten (VOGG) maakt het mogelijk dat er wekelijkse ontspanningsavonden in Bergen op Zoom. Voor deze soosavonden en de veertiendaagse dansavonden worden de deelnemers opgehaald en thuisgebracht.

f.             VRAAG EN AANBOD HUIJBERGEN in de gemeente Woensdrecht heeft ten doel om de solidariteit van de plaatselijk bevolking en omliggende gemeenten met de armen in de Derde Wereld te stimuleren en vorm te geven. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vestigen en beheren van een productie- of herstelwerkplaats voor gereedschappen en werktuigen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld.

 g.             Als inloophuis is HET STOOFJE al 33 jaar een ontmoetingsplek zijn voor mensen uit Oudenbosch en omgeving. Geïnspireerd door Franciscus is er een sfeer van eenvoud met aandacht voor gewone alledaagse zaken. Een kerngroep verzorgt zingevingbijeenkomsten, meditaties en stilte weekends. Bijna iedere zaterdag wordt gebruikt materiaal voor hergebruik aangeboden op de Stoofmarkt. Uit de opbrengst kunnen de vele activiteiten mede bekostigd worden.

 h.            De Stichting Help Ons Steunen, (HOS) is op 16 maart 1981 opgericht met als doelstelling: financiële en maatschappelijke hulp te verlenen aan ex-lepra- patiënten en hun gezinnen in Indonesië, om zodoende hun levensomstandigheden draaglijk te maken. Zo mogelijk worden zij geholpen weer in de maatschappij te kunnen functioneren. HOS onderscheidt zich daarmee uitdrukkelijke van organisaties die gericht zijn op hulpverlening aan leprapatiënten.

i.              Een viertal broeders is betrokken bij EL PROGRESSO. Deze organisatie zet zich in voor het naleven van de internationale normen voor eerlijke handel. El Progresso verkoopt o.a. Maya Honing van samenwerkende imkers uit Mexico en Guatamala. Op deze manier kunnen zo’n 500 imkers en hun families bereikt worden. El Progresso is vooral actief in België maar ook in Nederland zijn verkoop adressen. Een daarvan is het Broederhuis Ste.-Marie, Boomstraat 7, 4635cx Huijbergen.

Onderwijs en opvoeding:

a.            Speciaal Onderwijs:

Steun aan het Speciale Onderwijs in Cáceres MT te Brazilië voor mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking (APAE).

Een speciale doelstelling van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen is altijd geweest de zorg en ontwikkeling van kinderen met een lichte tot zwaardere verstandelijke beperking. Ook in Brazilië, in Cáceres is men in het jaar 1976 tot oprichting gekomen van een Speciale Apae school voor verstandelijke en / of lichamelijke gehandicapten. De bekostiging van gebouwen, inventaris en alle noodzakelijke hulpmiddelen voor de opvang van ongeveer 125 kinderen met een grote verscheidenheid van handicaps, kwamen voor eigen rekening.

Vandaar dat vanuit Nederland een financiële ondersteuning op gang kwam. Enkele scholen voor Speciaal Onderwijs samen met de tot stand gekomen stichtingen, zoals Prisma te Oosterhout / Waalwijk, ondersteunden met acties het in stand houden van de Apae – school te Cáceres. Met door de scholen De Wissel en De Zwaaikom te Oosterhout gehouden acties en hulp uit een door Prisma gesticht Steunfonds, kunnen met regelmaat pakketten met specifieke leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs verzonden worden. De met behulp van het gestuurde materiaal vervaardigde producten zijn te koop in een eigen schoolwinkeltje. Het is een van de manieren om de school en de gehandicapte leerlingen een zo volwaardig mogelijke plaats te laten innemen in de Gemeenschap van Cáceres.

Een Broeder, die vele jaren werkzaam was in het Speciaal Onderwijs in Nederland, verzorgt het geheel van deze ondersteuningen en onderhoudt daarbij ook een geregelde correspondentie met de Directrice en de Professoras.Een andere broeder, eveneens met jarenlange ervaring in het Speciaal Onderwijs, heeft zich toegelegd op de inrichting van de schoolbibliotheek van de basisschool voor Speciaal Basisonderwijs aan de Ruusbroecstraat te Breda voor leerlingen in de leeftijd van 8/9 tot en met 12/13 jaar. Dank zij sponsorgelden kon een collectie opgebouwd worden van ruim 3.500 kinderboeken.

Het doel van deze bibliotheek is om de kinderen te laten ontdekken dat lezen niet alleen nuttig is, maar vooral ook heel leuk en interessant kan zijn. Hoofddoel is dus liefde voor het lezen en plezier in boeken bij kinderen aan te brengen. Impliciet wordt zo geprobeerd om via goede en aantrekkelijke boeken, de kinderen gevoelig te maken voor mooie taal, hun emotionele, sociale en kennishorizon te verruimen en ook inzicht te geven in hoe de samenleving in elkaar steekt en functioneert.

b.            Cultureel onderwijs:

Vanaf het jaar 1278 tot 1847 (569 jaar) stond in Huijbergen een klooster van de Wilhelmieten orde. Zij waren van oorsprong kluizenaars maar namen de pastorale zorg voor de omgeving op zich, zorgden voor ontginning en gaven onderwijs. Uit respect voor de eeuwenlange inzet werd het poortgebouw van hun laatste klooster in Huijbergen door de broeders ingericht en nog steeds verzorgd als museum.

Liturgische vieringen in de broederskapel

De broeders Wiro en Eymard in Banneux.

 

Vraag en aanbod geeft een tweede leven aan uw gereedschap

 

H E I F E R

Huijbergen Fair Trade Mayahoning

Oudenbosch Stoof Tau

 

Huiskamer Jacobushoeve te Vessem

Huiskamer Pelgrimshoeve Kafarnaum te Vessem

2013 scholen 2128_renamed_4755

Broeder Adri Franken brengt de Wilhelmieten weer tot leven.