Voor onderweg

Heilige schrift

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, (…):
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
(…) Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol,
en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je.
Jesaja 43: 1-5

Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen…
De belangrijkste Mc. 10:43
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, (…):
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Jesaja: Wees niet bang

Een geest van wijsheid en kracht,kennis en eerbied zal op hem rusten ….

Advent Jesaja 11
… zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, zijn vonnis is niet gebaseerd op geruchten …

Advent Jesaja 11.2
… de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis…

Advent Jesaja 11.4
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn heupen …

Advent Jesaja 11.5
… kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze samen hoeden …

Advent Jesaja 11.6
Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen …

Advent Jesaja 11.7
Bij het hol van de adder speelt een zuigeling …

Advent Jesaja 11.8
… een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang, maar niemand doet kwaad …

Advent Jesaja 11.8
Het is gedaan met de geweldenaar en met eenieder die op onrecht zint.

Advent Jesaja 29.20
Hij geeft kracht aan trillende handen, knikkende knieën maakt hij sterk …

Advent Jesaja 35.3

Spirituele tradities

God zij met jou,
ga in vrede,
je pad ligt open.
Hij ruimt alle hindernissen op,
God zij met jou,
Hij zal zorg voor jou dragen,
Hij zal in jouw schaduw lopen
Hij legt zich bij je neer in jouw slaap,
Hij blijft bij jou,
God zij met jou,
Moge jij bij hem blijven.

Tutsigebed

18. Maar, o hoe gelukkig en gezegend zijn zij die God liefhebben en doen wat de Heer zelf zegt in het evangelie: `U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en heel uw verstand en uw naaste als uzelf.
19. Laten wij daarom God liefhebben en Hem aanbidden met een zuiver hart en een zuiver verstand, want Hij die dit boven alles verlangt, heeft zelf gezegd: `De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid.’
20. Allen immers die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in de Geest van waarheid.
Franciscus aan de gelovigen

25. Laten wij bovendien waardige vruchten van boetvaardigheid voortbrengen
26. en onze naasten liefhebben als onszelf.
27. En als iemand hen niet wil beminnen als zichzelf, laat hij hun dan tenminste geen kwaad toebrengen, maar goed doen.
28. Laten zij die de macht hebben ontvangen om over anderen te oordelen, met barmhartigheid rechtspreken, zoals zij zelf barmhartigheid van de Heer willen ontvangen.
29. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn
voor hen die niet barmhartig zijn geweest.
30. Laten wij daarom liefdevol en nederig zijn; en laten wij aalmoezen geven, want die wassen de zondesmetten van de ziel af.

Franciscus aan de gelovigen

40. Wij moeten ook nee zeggen tegen onszelf en ons egoïsme onder het juk plaatsen van de dienstbaarheid en de heilige gehoorzaamheid, zoals ieder van ons de Heer beloofd heeft.
41. En niemand is krachtens de gehoorzaamheid verplicht een ander te gehoorzamen in een situatie waarin een overtreding of zonde wordt begaan.
42. Maar degene aan wie gehoorzaamheid beloofd is en die als meerdere wordt beschouwd, moet als de minste zijn en de dienaar van de andere broeders.
43. En hij moet ieder van zijn broeders steeds die barmhartigheid tonen die hij voor zichzelf wil als hij in een soortgelijke situatie verkeert.
44. En bij een overtreding van een broeder mag hij niet kwaad op hem worden maar moet hij hem met alle geduld en nederigheid welwillend vermanen en steunen.
45. Wij mogen niet wijs en voorzichtig zijn op kleinmenselijke wijze, maar wij moeten veeleer eenvoudig, nederig en zuiver zijn.

Franciscus aan de gelovigen

47. Nooit mogen wij verlangen boven anderen te staan, maar wij moeten veeleer een dienaar zijn en ondergeschikt aan ieder menselijk schepsel omwille van God.
48. En op alle mannen en vrouwen die zo handelen en tot het einde toe volharden, zal de Geest van de Heer rusten; Hij zal bij hen zijn intrek nemen en zijn verblijf vestigen.
49. Zij zullen kinderen zijn van de hemelse Vader wiens werken zij doen.
50. En zij zijn bruid, broeder en moeder van onze Heer Jezus Christus.

Franciscus aan de gelovigen

. . . nee zeggen tegen onszelf en ons egoïsme onder het juk plaatsen van de dienstbaarheid . . .
egoïsme en dienstbaarheid
. . . niet wijs en voorzichtig op kleinmenselijke wijze, maar eenvoudig, nederig en zuiver . . .
niet wijs maar eenvoudig en zuiver
. . . Nooit verlangen boven anderen te staan, maar een dienaar zijn en ondergeschikt aan ieder menselijk schepsel omwille van God. . .
dienaar en ondergeschikt
De heer is een God van recht, gelukkig de mens die op hem wacht
Advent Jesaja 30.18

Andere bronnen

God zij met jou,
ga in vrede,
Hij zal in jouw schaduw lopen
Hij legt zich bij je neer in je slaap,
Hij blijft bij je,
Moge jij bij hem blijven.

Tutsigebed

Sana’i [d. 1131]

Wanneer de schepping een gevangenis voor haar geworden is,
tracht de ziel aan haar te ontsnappen.
Binnen haar is een vuur ontstoken dat rede, religie en de ziel kan verteren.
Voor een ieder die door liefde voor Zijn aangezicht wordt gesteund,
is berouw de sleutel van de poort.

De Rede en de Ziel en de Natuur,
wat is hun betekenis voor het leven in vergelijking met de Liefde?
De Ziel is een beeltenis,
de Rede een schilder,
Natuur slechts stof,
maar Liefde is de Kamerheer.

Sana’i (Mistik Islam)

Wij prijzen U God voor degenen die door hun storende aanwezigheid, Uw oproep tot wederopbouw van onze kerk en onze wereld beantwoorden.