2013 museum SlideDe Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o. organiseert in samenwerking met

en ten huize van de Broeders van Huijbergen:

Najaar 2014 :
Donderdag 23 oktober , 16.30 uur (voor de vesperdienst) t/m zondag 26 oktober, 14.00 uur (na het middagmaal)

Voorjaar 2015 :
Donderdag 26 maart, 16.30 uur (voor de vesperdienst) t/m zondag 29 maart, 14.00 uur (na het middagmaal)

Inhoud:
De ‘Keerdagen’ (denk aan omkering, toe-kering, bekering) zijn bedoeld als een bezinning op ons leven geïnspireerd door Franciscus van Assisi. De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn werkelijke bestemming ontdekt. We willen stilstaan bij zijn bekerings-proces, maar wel uitdrukkelijk gekoppeld aan ons eigen leven en onze eigen ervaringen. De drie dagen hebben een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders.

Deelname:
De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Specifieke ‘kennis’ omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit. U kunt zich inschrijven voor de data in oktober 2014 of voor de data in het voorjaar van 2015 (de ervaring leert echter dat van uitstel nogal eens afstel komt). We rekenen er op dat uw inschrijving (uiteraard behoudens overmacht) ook tot daad- werkelijke deelname zal leiden.  Er kunnen per keer maximaal 8 mensen deelnemen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Wees er, bij belangstelling, dus snel bij!

Verwachtingen: Franmuda
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ‘openstaan’ voor het door ons aangeboden programma en dat zij actief aan het gehele programma kunnen deelnemen (van de donderdagmiddag tot en met de zondagmiddag).

Benodigde literatuur:
We verzoeken u vriendelijk om ‘De Geschriften van Franciscus van Assisi’, – Gottmer Haarlem – (ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben. U kunt De Geschriften zelf aanschaffen, maar wellicht ook lenen van anderen. Oudere of nieuwe uitgaven: ze zijn allen bruikbaar (mocht u bij de aanschaf van het boek desondanks nog problemen ondervinden, neem dan contact met ons op).

Kosten:
De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, maaltijden, koffie/thee en allerlei schriftelijke informatie) bedragen € 110,00 per persoon. De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken.

Vormgeving:
De organisatie van deze dagen is in handen van de Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o. Uw gastheer is Br. Gérard Buijsse (custos).De inhoudelijke begeleiding is in handen van Br. Bram Hommel en Piet de Bruijn. Bij de algehele catering bieden Myriam van Loon en Jeanne Demmers de helpende hand.

Informatie en opgave:
Voor aanvullende informatie en opgave/inschrijving kunt U terecht bij:  Piet de Bruijn (custos)
telefoon: 0164 – 24 84 85                    e-mail: piet.debruijn@home.nl