Sinds de Europese ontdekking van Latijns Amerika hebben religieuzen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het continent. Maar met name sinds de tweede helft van de 20ste eeuw speelt Latijns Amerika ook theologisch, pastoraal en liturgisch een belangrijke rol in de kerkelijke ontwikkeling. Zo herstelde de bevrijdingstheologie de link tussen maatschappelijke realiteit en gelovige reflectie.

Toch bleek tijdens de 79ste halfjaarlijkse bijeenkomst van de USG dat de veranderingen van de laatste 30 jaar in het religieuze leven van Latijns Amerika en de Caribische eilanden veel overeenkomsten vertonen met ontwikkelingen elders.

Enkele punten van aandacht
Terwijl de behoefte aan persoonlijke geloofwaardigheid van de religieuzen meer op de voorgrond is gekomen, nam de waardering voor het institutionele religieuze leven, mede door het seksueel misbruik en de sociaal economische ontwikkelingen in de samenleving, aanmerkelijk af. In een samenleving waar grote ongelijkheid en corruptie heerst blijft een alternatieve levensstijl van de religieuzen en een duidelijke voorkeur voor de armen nog steeds relevant.

Religieus leven is een gave van God maar anderzijds vraagt het ook een getuigenis van degenen die deze gave aanvaarden. Nu dit getuigenis in een crisis verkeerd, is het belangrijk de gave en het getuigenis dat wij eraan gegeven hebben helder van elkaar te onderscheiden. Daartoe is een institutioneel onderscheid der geesten (discernment) noodzakelijk. Met deemoed, toewijding en openheid wordt het mogelijk om de waarheid onder ogen te zien, maar deze belangrijke voorwaarden worden bedreigd worden door ons activisme.

Door het verdiepen van het kharisma van onze stichters en door het leren van fouten en successen in onze geschiedenis kunnen Gods genade, de menselijke kwetsbaarheid, de gelovige trouw van onze voorgangers opnieuw ontdekt worden. Door opnieuw te ontdekken dat God mensen roept om zijn liefde menselijk tastbaar en vruchtbaar te maken voor anderen, met name voor de zwakkeren in onze samenleving, kan zowel vrijheid ontstaan ten opzichte van de institutionele belangen, als ook creativiteit om gedreven door de ervaring van Zijn liefde een nieuwe verstaanbare uitdrukking te geven aan Zijn zorg voor een optimale menselijke ontplooiing.

Ook in Latijns Amerika zal het toekomstige religieuze leven gebaseerd zijn op zowel de mystieke ervaring van Zijn liefde en een grote sensitiviteit voor de ontmenselijking in onze samenleving, hij/zij zal mysticus/a en tevens sociaal betrokken zijn.

In de opleiding zal het accent vooral liggen op de persoonlijkheidsvorming van de kandidaten waar persoonlijke begeleiding in het duiden van ervaringen, belangrijker zijn dan het bestuderen van theorie├źn.