Wie gedurende de 40-dagentijd de wekelijkse overwegingen met teksten van Paus Franciscus gevolgd heeft kan het niet ontgaan zijn hoe hij gelooft in de potentiële kracht van ons religieuze leven. Wie zich laat inspireren en zijn leven laat beïnvloeden door de blijde boodschap van Jezus heeft iets te bieden in de samenleving. Van deze profetische opdracht verwacht hij niet dat we utopieën in leven houden, maar dat we ruimte scheppen voor het tastbaar maken van het evangelie. “Het gaat hier om de bereidheid anderen te ontvangen, broederlijk in gemeenschap samen te leven met respect voor de diversiteit en in wederzijdse liefde. Ik denk daarbij aan abdijen, opvanghuizen, scholen, hospitalen, tehuizen. Al deze instellingen die ontstaan zijn uit caritatief werk en andere vormen van charismatische creativiteit (…) moeten meer en meer het gist worden van een maatschappij geïnspireerd door het Evangelie“. Zo schrijft hij in zijn apostolische brief aan alle godgewijde mannen en vrouwen (Par.II.2). Het moge duidelijk zijn dat deze verwachting ook aan ons gesteld wordt.

Brazilië

Gezondheid van de broeders
Het valt niet te ontkennen dat de communiteit van vijf broeders met het toenemen der jaren steeds kwetsbaarder wordt, maar ondanks het verminderen van mogelijkheden en ondanks de toenemende zorg voor elkaar, blijft de gemeenschap actief bij kerk en samenleving betrokken.

Bezoek broeder Eduard
De besprekingen met de stichting L’ Hermitage en het Bisdom Cáceres zijn naar wens verlopen. De stichting L’ Hermitage kan gebruik maken van de belastingvoordelen van de filantropische erkenning van de congregatie, terwijl de communiteit gebruik kan gaan maken van de rechten van het bisdom. We rekenen er op dat de ambtelijke procedures om deze overeenkomst rond te krijgen nog wel enkele maanden in beslag zal kunnen nemen.

Indonesië

Gezondheid van de broeders
Uit de zeer beperkte informatie die wij ter beschikking hebben kunnen we laten weten dat broeder Berardus Duwin voor onderzoek werd opgenomen in het Elisabeth ziekenhuis te Semarang, waar een lichte vorm van Hepatitis B werd geconstateerd. Van harte wensen we onze nestor een spoedig herstel toe.

Jeugdleiderscursus
Op 2 maart is op verzoek van meerdere congregaties weer een jeugdleiderscursus begonnen. Een twintigtal deelnemers volgt een rijk gevarieerd programma in het relatief koel gelegen Ambarawa op Midden-Java. De broeders Thomas, Gregorius en Julianus werken daarbij samen met een aantal gastdocenten.

Merauke
Al enige tijd geleden is de samenwerking van de broeders met de onderwijzersopleiding in Merauke beëindigd, maar broeder Joseph blijft werkzaam als econoom bij het schoolbestuur van het bisdom en ook broeder Johny is opgenomen in de sociaaleconomische staf van het bisdom. Zijn aandacht gaat daar vooral uit naar het begeleiden van coöperaties van de oorspronkelijke Papua bevolking. Alhoewel de samenwerking met de school en het internaat beëindigd is liep de meest gangbare toegang naar hun huis over het terrein van de school. Om ook aan deze onprettige situatie een eind te maken is gezocht naar een geschikte huurwoning in de nabijheid van het sociale project waar br. Johny bij betrokken is. In overleg met de Bisschop is een contract voor vijf jaar afgesloten.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Sinds 18 maart heeft de gezondheid van broeder Paschalis bijzondere zorg nodig gehad om een ontsteking van de gal en de daarbij komende problemen te boven te komen. Hij werd daartoe opgenomen in het Bravis Ziekenhuis van Bergen op Zoom, voorheen Lievensberg.

Erfenis mw. Alice Kuijpers
Mw. Alice Kuijpers heeft in haar testament de Congregatie aangewezen als haar erfgenaam. Door het overlijden van de testamentair executeur heeft de uitvoering van haar laatste wil aanmerkelijke vertraging opgelopen. De congregatie heeft haar beschikking aanvaard en zal deze met behulp van notaris Vermunt te Hoogerheide ten uitvoer brengen.

Samenwerking met tanteLouise-Vivensis (tLV)
Besprekingen over de dienstverleningsovereenkomst met tanteLouise-Vivensis zijn in een eindfase beland. Van belang is dat gemaakte afspraken in de contracten met de congregatie en het personeel zo eenduidig mogelijk verwoord worden. Het administratiekantoor van de heer J. Reinen te Roosendaal verleent ons hierbij goede diensten. We hopen op woensdag 15 april tot een akkoord te komen.

Roland Holststraat
Het Mondiaal Centrum Breda (MCB) zal op 13 april officieel de geopend worden. Voor de toekomst wordt gedacht aan de volgende mogelijkheden:
–           Een gastvrije omgeving scheppen voor hen die behoefte hebben aan een praatje. Hiervoor zal op maandag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 een inloop gelegenheid geboden worden.
–           Huisvesting voor passende activiteiten zoals de telefonische hulpdienst Stichting Sensoor die dank zij een aantal getrainde vrijwilligers 24 uur bereikbaar is.
–           Ruimte bieden voor het organiseren van activiteiten die de wijk ten goede komen zoals cursussen en clubs.
–           Op lange termijn en onder strikte voorwaarden kan door professionele vrijwilligers in noodsituaties ‘bad, bed en brood’ geboden worden aan vluchtelingen.

Kijker van broeder Martialis
De sterrenkijker en diverse lenzen uit de nalatenschap van broeder Martialis zijn in bruikleen overgedragen aan de Sterren wacht Tivoli in Oudenbosch. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.facebook.com/SterrenwachtTivoli

Het jaar van de religieuzen
Gedurende dit jaar worden de kerk en met name de religieuzen zelf opgeroepen om dankbaar te zijn voor het dienstbare verleden, het heden hoopvol te beleven en de toekomst creatief en moedig tegemoet te gaan.   Het bisdom Breda zal op 22 mei in Bovendonk hier aan bijdragen met het organiseren van een diocesane dag voor de religieuzen van het Bisdom Breda.
Gezien de brede belangstelling zal, onder de coördinatie van de KNR, ook een nationale openkloosterdag gehouden worden op zondag 14 juni. Ook de communiteit Sint Marie zal hier aan deelnemen.

Het Wilhelmietenmuseum
Van de adviezen van de stichting Denckracht aan de gemeente Woensdrecht hebben wij nog steeds niets vernomen. Er is een goede kans dat het digitaliseren van het Wilhelmietenarchief met rijkssubsidie uitgevoerd kan worden door het project “Metamorfoze”. Op 23 april zal dit besproken worden met de huidige directeur van het Markiezenhof Wim Reijnders.

40-dagentijd
De belangstelling voor de bezinnings-zondagen gedurende de 40-dagen tijd was erg matig. Desalniettemin vonden de organisatoren dat dit geen reden is om bij de pakken neer te zitten. Met een betere voorbereiding en een betere publiciteit hopen we straks in de advent weer twee verrijkende bezinningsdagen te kunnen presenteren.

Algemeen bestuur

Legaat mw. P.
Het legaat dat we vorig jaar mochten ontvangen uit de nalatenschap van mw. P. zal doorgegeven worden aan het Bisdom Breda met als bestemming de pastorale en educatieve activiteiten van het Sint Franciscuscentrum.