Het was dit jaar een koude pinksterdag In Nederland terwijl de behoefte aan een Geest die soepel maakt wat stram is, verwarmt wat is verkild en richting  geeft aan wie zijn weg zoekt, nog steeds bijzonder groot is. Radicaliserende stromingen zijn geen vruchtbare bodem voor een waarheidslievend denken, wie lijdt aan eenzaamheid heeft moeite om liefdevol en aandachtig met anderen om te gaan, en tal van onzekerheden over de toekomst kunnen het vertrouwen in onszelf en in al wat ons dierbaar is en was behoorlijk ondergraven.

Dit doet me denken aan onze overleden medebroeder Julius Schrijvers. Hij stak zijn geloof in de H. Geest niet onder stoelen of banken en het was hem gegeven dat geloof te belichamen op de hem geëigende minzame maar heldere manier. Met bewondering denk ik daarbij terug aan zijn flexibiliteit in het waarderen van de vele veranderingen om hem heen, zonder daarbij in oppervlakkigheid, onverschilligheid of in een kwellende onzekerheid te vervallen.

Brazilië

Gezondheid van de broeders
Onlangs liet broeder Gummarus weten dat de gezondheid van Br. Bertrand langzaam achter uit gaat, het lopen wordt steeds moeilijker, en hij slaapt veel. Gezien deze ontwikkeling is er van afgezien om voor hem nog een gehoorapparaat aan te schaffen.

Broeder Lambertus zal begin juni aan zijn tweede oog geopereerd worden. Het succes van de eerste operatie geeft alle hoop dat hij op 11 juli met een heldere kijk terug kan keren naar onze medebroeders in Cáceres.

Instituto Santa Maria
Naar wij vernomen hebben is het provinciaal kapittel van de Salesianen in Brazilië akkoord gegaan met de overname van het  “Instituto Santa Maria”.  In afwachting van een bevestiging door  hun generaal bestuur in Rome is broeder Mauricio bezig de nodige voorbereidende documenten in orde te krijgen.

Erfenis Bert Soeterboek
De uitvoering van het testament heeft enige vertraging opgelopen omdat het bestuur van de ontvangende partijen – APAE en O Bom Samaritano – schriftelijk hun instemming moeten geven voor het vervangen van de Executeur Testamentair.

Indonesië

Merauke
Aan de huidige rand van de stad Merauke is een huis te koop aangeboden voor het verblijf van de broeders en op enige afstand daarvan een perceel grond voor het geplande vormingscentrum. Het is niet bekend of de provincie hier op ingegaan is.

Asrama Putussibau
Begin mei is de aannemer Pak André begonnen met de bouw van het nieuwe internaat voor leerlingen van de SMA (=HAVO). Deze nieuwbouw zal het huidige onderkomen, dat gevestigd is in twee verbouwde onderwijzerswoningen, gaan vervangen. Een belangrijke bijdrage in de bouwkosten komt uit de nalatenschap van onze overleden rector Leo Testers.

 Nederland

Gezondheid van de broeders
Gelukkig zijn er momenteel geen bedlegerige broeders maar aan een toenemende kwetsbaarheid, die zich bij de een overtuigender toont dan bij de ander, is niet te ontkomen.

Wilhelmietenarchief
De voorbereidingen voor het conserveren en scannen van het Wilhelmietenarchief naderen hun eindfase. Volgens afspraak zal Ruerd de Vries bijgestaan door Klasien,  eind juni klaar zijn met het beschrijven van de stukken.  Op donderdag 21 juli zullen de archiefstukken, waaronder ook de verklaringen van wonderlijke gebedsverhoringen door de H. Siardus uit het parochie archief, opgehaald worden. Na de antischimmelbestraling op maandag 1 augustus, zullen de archieven rechtstreeks naar het  Zeeuws Archief in Middelburg worden overgebracht waar alles wordt schoongemaakt, geconserveerd en gedigitaliseerd. Wanneer, zoals verwacht wordt, de werkzaamheden in februari 2017 zijn afgerond zullen de archieven worden overgebracht naar de depots van het West-Brabantsarchief in Bergen op Zoom.

Zolang er broeders  in Nederland wonen blijft  de congregatie eigenaar van dit archief. Na de hierboven beschreven behandeling zal het Wilhelmietenmissaal in bruikleen worden afgestaan aan het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen door het West-Brabantsarchief.

 Algemeen bestuur

Misbruik
Het behandelen van de klachten over seksueel misbruik, dat sinds 2010 veel energie gevraagd heeft, nadert gelukkig een eindpunt. De laatste klacht tegen een van onze medebroeders is onlangs behandeld door de Klachtencommissie. Maar voor alles afgerond kan worden moeten er nog enkele verzoeken voor compensatie door de betreffende commissie behandeld worden.

Deze mededeling willen we tevens gebruiken om iedereen nogmaals aan te moedigen attent te blijven op signalen die wijzen op ongewenste relaties met leerlingen en kinderen. Bovendien is het belangrijk te beseffen dat een communiteit waar tijd en aandacht is voor elkaar, ons niet alleen affectief verrijkt maar ook een sterke preventieve invloed kan uitoefenen.

Voorbereidingen Algemeen Kapittel 2017
Als vervolg op de bijeenkomst  met de fraters Wilfried van der Poll en Leo Ruitenberg, waar vooral aandacht besteed werd aan de toekomstige status van de Nederlandse Provincie, zullen we op woensdag 8 juni in gesprek gaan met de directrice van het bestuur van de Zusters van Oirschot en Zr. Marcelline van de Ven. Daarbij zal zowel de bestuursstructuur van de in Nederland wonende zusters  aan de orde komen alsook hun relatie met het algemeen bestuur in Brazilië.

Centraal Thema
Meer dan bij andere kapittels zal het aanstaande kapittel van 2017 zich bezighouden met ingrijpende wijzigingen in de ontwikkeling van de congregatie. Omdat we deze wijzigingen samen en hoopvol  willen voorbereiden is als centraal thema van dit algemeen kapittel gekozen voor: “Hoopvol de toekomst tegemoet”.