Logo-50De stervende herfstnatuur, laat ons zien hoe mooi afsterven zijn kan. Er is geen plaats voor een krampachtig zelfbehoud. Kleurrijk keert het leven zich naar binnen om over enkele maanden vitaal en verrassend weer aan het licht te komen. In verbondenheid met de bron van alle leven komen we tot ontplooiing, en laten we alles wat in en door ons is voorgebracht weer los om plaats te maken voor nieuw leven. Ook in deze mededelingen willen we blijk geven van dit levensritme van ontplooien en terugtrekken, van voortbrengen en loslaten.

Brazilië

Bom Samaritano
Het hospitaal en de kliniek “O Bom Samaritano” in Cáceres heeft een flinke opknapbeurt gehad. Enkele foto’s die ons toegestuurde werden toonden de strakke kleurige lijnen van een gemoderniseerd gebouw. Het is goed te weten dat lokale fondsen de continuïteit van dit werk, ondanks alle beperkingen, toch mee gaan dragen.
Gezondheid
Het doet ons ook goed te mogen melden dat de gezondheid van de broeders momenteel geen dreigende problemen geeft. Dit is mede mogelijk dank zij de dagelijkse aanwezigheid van verplegende hulp in huis.
Samenwerking met het Bisdom
Het algemeen bestuur heeft van het Bisdom Cáceres een concept voor een overeenkomst ontvangen waarin de niet tot de school behorende gronden en gebouwen overgedragen worden aan het Bisdom, dat er een pastoraal opleidings- en ontmoetingscentrum wil gaan vestigen en tevens de zorg voor de aanwezige broeders wil garanderen. De broeders en het bestuur staan positief tegenover dit sympathieke voorstel zonder overigens de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor medebroeders uit handen te willen geven. Tijdens een visitatiebezoek begin volgend jaar zullen ter plaatse de details verder besproken gaan worden.

Nederland

Gezondheid
De broeders Nico en Huub zijn weer thuis in de broedergemeenschap van Sint Marie, waar hun herstel langzaamaan zichtbaar wordt.
Broeder Martialis heeft na een val een heupfractuur opgelopen en is na een operatie in het Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom ook weer thuis op de verzorgingsafdeling van Sint Marie. We hopen dat hij als 89-jarige ook deze ingreep te boven mag komen. Broeder Eymard onderging enige tijd geleden weer een operatie aan zijn poliepen. Hij heeft nu wel meer lucht maar moet zich voorbereiden op het aanbrengen van pacemaker.
Bibliotheek
Broeder Theo (André) is met deskundige hulp van mevr. Klasien Knol begonnen met het opschonen van bijna 1000 strekkende meter boeken in de bibliotheek van Sint Marie. Dit project waar ook de zorg en aandacht van medebroeders voor nodig is, kan ongeveer een jaar in beslag gaan nemen.
Museum
Ongeveer een jaar geleden voerden we de eerste gesprekken met de directeur van het Markiezenhof in Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht over mogelijke samenwerking met het Wilhelmietenmuseum, intussen is daarmee een begin gemaakt. Onder de leiding van Drs. Mireille Franken, hoofd Publiek & collecties, zijn twee medewerksters begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. De mogelijkheid dat voor het museum en het archief van het laatste klooster van deze over Europa verspreide orde, ook een beroep gedaan kan worden op Europese fondsen, mag niet uitgesloten worden.
Zorgafdeling
Onder druk van de nieuwe wetgeving en de daarmee samenhangende bezuinigingen heeft tanteLouise-Vivensis besloten af te zien van uitbreiding van haar activiteiten op Sint Marie te Huijbergen. Er zal een projectmanager aangesteld worden om de afdeling in overeenstemming te brengen met de eisen van de inspectie en vanaf 1 januari 2014 zal een locatiemanager de verantwoordelijkheid voor de zorg overnemen. Een en ander zal schriftelijk in een dienstverleningsovereenkomst worden vastgelegd. Daarmee wordt broeder Huub ontlast van zijn taak als verantwoordelijke voor onze zorgafdeling. Zijn bemiddelende zorg voor het welzijn van de broeders zal daarna op een andere wijze gestalte krijgen.
Jaarplan KNR 2014
Ook de Commissie Ouderenzorg Religieuzen van de KNR buigt zich over de gewijzigde situatie in de ouderenzorg. Het jaarplan van de KNR vermeldt: “Binnen de ouderenzorg voor religieuzen worden veel nieuw- en verbouwplan­nen herbeoordeeld en toekomstopties opnieuw afgewogen. De kloosterverzorgingshuizen krijgen steeds minder bewoners. Moeten de KVH’s gaan ontkloosteren (zich richten op zorg aan niet-religieuzen) of juist ontzorgen (van KVH weer een klooster maken) en op thuiszorg richten?
Voor de Commissie Ouderenzorg Religieuzen zal dit onderwerp ook in 2014 hoog op de agenda staan”.

Indonesië

Gezondheid
Op grond van de informatie die ons ter beschikking staat hebben we de indruk dat er momenteel gelukkig geen broeders ernstig ziek zijn.
Kandidaten
We hebben begrepen dat de kennismakingsperiode met een jaar verlengd is. Vandaar dat er dit jaar geen kandidaten zijn die aangenomen worden als postulant.
Bezoek broeder Thomas
Broeder Thomas vertrok op zondag 17 november naar Jakarta vanwege het overlijden van zijn moeder. Om deel te kunnen nemen aan de traditionele rouwrituelen zal hij pas op 5 februari terug zijn in Nederland. Intussen zal hij zijn diensten aanbieden bij het opstellen van de jaarverslag en de begroting van de provincie.

Algemeen bestuur

Evangelii Gaudium
De Theoloog Frank G. Bosman schreef op www.katholiek.nl een eerste reactie op de onlangs verschenen exhortie van Paus Franciscus. Uit dit artikel haalden we de volgende citaten.
Het woord ‘vreugde’ (gaudium) is een van de kernbegrippen van zijn exhortatie: het komt 109 keer voor in het document. ‘Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want niemand wordt uitgesloten van de vreugde die door de Heer wordt gebracht’. De paus preekt niet voor eigen publiek, maar mikt op iedereen van ‘goede wil’.
Een ‘excessieve centralisatie’ heeft de kerk geen goed gebracht, aldus een uiterst kritische paus. De nieuwe evangelisten moeten dan ook ‘de geur van de kudde’ aannemen, een beeldspraak die zo’n beetje het handelsmerk van Franciscus is geworden.‘
‘Bij sommige mensen zien we een preoccupatie voor de liturgie, voor doctrine en het prestige van de kerk, maar zonder enige belangstelling voor het evangelie. Het leven van de kerk verandert dan in een museum, of in het bezit van een paar uitverkorenen.’
Viermaal zegt Franciscus ‘nee’. ‘Nee’ tegen een economische wereldorde die mensen uitsluit. ‘Nee’ tegen de ‘afgoderij van het geld’ waarin de mens wordt gereduceerd tot zijn consumptieve behoeften. ‘Nee’ tegen een financieel systeem dat beheerst in plaats van dient. ‘Geld moet dienen, niet regeren.’ En ‘nee’ tegen een wereldwijde ongelijkheid die geweld oproept.
En hoewel er duidelijk behoefte bestaat aan nieuwe priesterroepingen, roept de paus op tot voorzichtigheid. Het roept op tot betere selectieprocedures in seminaries. ‘We moeten letten op de motivatie, zeker als die iets te maken heeft met affectieve onzekerheid, het najagen van macht, menselijke glorie of economische welzijn.
Franciscus had zich in de afgelopen maanden al vaker van deze verrassende kant laten zien. Kerkelijke conservatieve critici konden uitspraken van de paus over sacramenten, homoseksualiteit en klerikalisme nog spinnen als ‘losse quotes’ uit ongeautoriseerde interviews. Met deze pauselijke exhortatie, die ook inhoudelijk duidelijk de handtekening van Franciscus heeft, is dat niet langer mogelijk. Er waait een nieuwe wind in Rome, the Wind of Changes.    F.G. Bosman

In zijn brief moedigt Paus Franciscus ons aan “te ademen met beide longen“, die van ons geloof en die van onze huidige samenleving. Zo kan een authentiek gelovig leven richting en zin geven aan iedereen die wil ontsnappen aan de waan van de dag. In onze voorbereiding op Kerstmis wens ik ons allen deze leven-gevende adem van harte toe.