Wie in Huijbergen naar boven kijkt ziet regelmatig een strak blauwe lucht, getekend door scherpe of al verwaaide condens-strepen naar alle richtingen. Deze sporen van onbekende mensen op weg naar hun bestemming doen me nog regelmatig denken aan de ramp met de MH17. Verborgen onder de schijnbare zekerheid van onze plannen en berekeningen schuilt steeds onze kwetsbaarheid. Hoe minder we ons daarvan bewust zijn, des te groter de klap als we er tegenaan lopen.

Brazilië

Gezondheid Br. Mauricio
Nu de eerste fase van zijn behandeling naar wens is verlopen kan hij na een rustpauze begin januari worden geopereerd. Met hem zien we vol vertrouwen deze operatie tegemoet, waarbij een permanente stoma zal worden aan gebracht.

Hospitaal en school
De noodzakelijke verbouwingen van het hospitaal “O Bom Samaritano” gaan aanzienlijk meer kosten dan begroot was. De ontstane tekorten geven aanleiding voor een grondige bezinning op het toekomstige beleid. Het oude logo boven de hoofdingang van het scholencomplex zal worden vervangen. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van de stichting L’ Hermitage nog meer bevestigd. We hopen dat begin volgend jaar ook de juridische aspecten van deze overdracht succesvol kunnen worden afgerond.

Indonesië

Gezondheid van de broeders
Naar we hebben vernomen kan broeder Alexandro zich weer dienstbaar inzetten in de communiteit, en voor iedereen die een beroep op hem doet. Broeder Vianney is met een te laag percentage thrombocieten in zijn bloed opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis te Pontianak. De oorzaak hiervan is ons niet bekend maar zeker is dat we hem een voorspoedig herstel toewensen.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Br. Aloysius heeft de operatie aan zijn schouderspier succesvol doorstaan we hopen dat de komende rustperiode ook even succesvol mag zijn. Succesvol was ook de staaroperatie die broeder Eugenio onderging. Met hem delen we zijn verwondering over de precisie van deze verfijnde correcties. Door het alledaagse succes van deze ingreep in onze streken zouden we kunnen vergeten dat in grote delen van de wereld deze oplossing onbereikbaar is.

Nieuw bestuur voor Sint Marie
Na een persoonlijk gesprek met alle broeders en een schriftelijke peiling heeft het algemeen bestuur broeder Marcus de Deijn herbenoemd als overste van de broedergemeenschap Sint Marie. Hij zal deze verantwoordelijkheid gaan dragen in samenwerking met zijn assistenten broeder Jos van Arendonk, broeder Huub Brooijmans en broeder Thomas Bone. We bedanken hen voor de bereidheid om samen het welzijn van de communiteit te gaan behartigen en wensen hen alle goeds bij het uitoefenen van deze dienende taak. Hartelijk dank ook aan broeder Nico voor zijn bereidheid om na het beëindigen van zijn bestuursperiode zich in te blijven zetten waar dat mogelijk is. Om zijn taak als assistent zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen zal broeder Thomas van Boomstraat 28 verhuizen naar Sint Marie.

Contract TLV
Voor een verdere aanpassing van het conceptcontract van de congregatie met TLV voor het verlenen van thuiszorg op Sint Marie is een werkgroep gevormd. Deze bestaat uit de broeders Marcus, Huub en Thomas alsook de heer Eric Boerhout en een vertegenwoordiger van TLV.

Roland Holststraat
Met behulp van Janneke Doe, de juriste van de KNR, is een nieuwe versie van de bruikleenovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt de samenwerking tussen het “Mondiaal Centrum Breda” en de congregatie als eigenaar van het broederhuis aan de Roland Holststraat nauwkeurig omschreven. Wanneer deze voor vijf jaar geldende overeenkomst getekend zal worden is nog niet bekend. Evenmin is al duidelijk wanneer de nieuwe activiteiten in het broederhuis van start zullen gaan. We hopen dat deze actuele wijze van respectvolle en effectieve dienstverlening aan de zwakkeren in onze samenleving, ook uit de wijk de nodige medewerking mag krijgen.

Wilhelmietenmuseum
Op 4 november heeft het bestuur een tweede gesprek gehad met burgemeester Adriaansen en wethouder van Agtmaal over de toekomst van het Wilhelmietenmuseum. Hierbij waren behalve Marian Muller en oud-burgemeester van Dommelen ook twee vertegenwoordigers van de stichting Denckracht aanwezig. De gemeente wil gebruik maken van deze door de provincie gefinancierde stichting, om onderzoek te doen naar mogelijke renderende activiteiten van en in het museum. Op 4 december zal een vervolggesprek plaatst vinden met Eefje Nuijten als beleidsmedewerker van de gemeente voor recreatie en toerisme en vertegenwoordigers van de stichting Denckracht.

Algemeen bestuur

Halfjaarlijkse bijeenkomst van de USG
Van 26 tot 28 november zal in het Salesianum te Rome weer de halfjaarlijkse bijeenkomst van de USG plaats vinden. Deze keer staan een cultuur van ontmoeting en de daarbij behorende onderlinge relaties centraal. Het te vernieuwen pauselijke document uit 1978 “Mutuae Relationes” en de Bisschoppensynode zullen daarbij speciale aandacht krijgen. Broeder Bram zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Dat de hoop van Vaclav Havel ook ons gedurende de komende Advent nu en dan perspectief mag bieden.
Over de hoop Vaclav Havel (1936-2011), (voormalig president van Tsjechië)

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van
wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest.
Een gerichtheid van het hart,
voorbij de zon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken,
omdat het goed is, niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
afgezien van de afloop, het resultaat.