Ons zicht op de toekomst is afhankelijk van de manier waarop we nu naar het heden kijken. We kunnen kijken door de gangbare bril van de  wereld, maar ook  met de ogen van het evangelie. Wie kijkt door de wereldse bril ziet vooral toenemende leeftijden en afnemende aantallen, kortom een realiteit van verminderende krachten en steeds minder mogelijkheden om als broeder nog iets te betekenen. Wie kijkt vanuit een evangelies geloof kan een andere werkelijkheid zien waarin alles wat we konden betekenen alleen mogelijk was dank zei onze gekregen talenten, dank zij het vertrouwen dat we van mensen kreeg, de gezondheid die ons gegeven werd, de ideeën die in ons opkwamen, kortom dank zij alles wat niet van ons was maar dat we mochten ontvangen.

Armoede en kwetsbaarheid zijn mensen eigen, maar in onze cultuur waar succesvolle en meetbare prestaties geleverd moeten worden, heeft deze realiteit de schijn tegen. Wat de een krampachtig probeert te ontkennen is voor de ander juist een toegang tot de bron van ons bestaan.

Het evangelie brengt ons in contact met de bron van ons zijn en kunnen. Jezus roept kwetsbare mensen en vertelt hen in de verhalen van dat ene mosterdzaadje, en die ene graankorrel hoe krachtig de invloed van God, die liefde is, wel zijn kan. Maar soms zijn we als Petrus die aangemoedigd door Jezus’ aanwezigheid over het water loopt, maar wegzinkt zodra hij zich zijn eigen (on)mogelijkheden weer bewust wordt.

Onze kwetsbaarheid, persoonlijk en als congregatie, kan een zegen en bron van hoop zijn als het ons nauwer in contact brengt met de leven gevende liefde van Hem die ons riep om als mens broeders voor elkaar te zijn.

 Brazilië

Werkbezoek aan Brazilië

Maandag 12 september vertrekt broeder Eduard naar de broeders in Cáceres en we hopen hem weer gezond en wel terug te zien op  maandag 3 oktober. Er staan belangrijke besprekingen over de overnamen van het scholen complex “Instituto Santa Maria” met een vertegenwoordiger van de Salesianen op de agenda. En in een bijeenkomst met de bisschop van Cáceres, Mgr. Antônio Emidio Vilar zal het plan van de overdracht van het broederhuis aan het bisdom nader worden uitgewerkt.

 

Gezondheid van de broeders

Omdat we geen verontrustende informatie hebben ontvangen over de gezondheid van de broeders willen we er van uitgaan dat iedereen het naar omstandigheden nog goed maakt.

Indonesië

Jubilea

Afgaande op de foto’s en berichten via whatsapp zijn de jubilea van de broeders Alexandro en Charles gevierd met veel belangstelling van de broeders en hun bekenden.

 

Jeugdleiderscursus in Ambarawa

De jeugdleiderscursus die vooral door de broeders Tomas, Gregorius, Yulianus en Gerardus gedragen wordt, kreeg ook dit jaar weer ruime belangstelling. Met  21 deelnemers, waarvan het merendeel zusters is de cursus van start gegaan. Voor Indonesië waar naast de gezinssituatie de internaten nog steeds een belangrijk alternatief bieden mag deze cursus een bescheiden maar niet onbelangrijke rol spelen.

Putussibau

Er is hard gewerkt aan de vervangende bouw voor het jongens internaat in Putussibau. Binnen enkele maanden zal dit onderkomen voor middelbare school leerlingen, dat grotendeels dank zij de erfenis van rector Leo Testers gebouwd kon worden, in gebruik genomen worden. Informatie over het juiste tijdstip hebben we nog niet ontvangen.

Merauke

Na hun vertrek uit de speciale onderwijzersopleiding voor Papua (KPG) zijn de broeders op zoek gegaan naar een geschikte plaats voor een buitenschools vormingscentrum.

Één jaar geleden zijn ze in een huurwoning van start gegaan met een zaaltje waar kinderen uit de omgeving in een speelse sfeer bijles krijgen en/of hun huiswerk kunnen maken. Enkele vrijwilligers helpen dit te dragen en gezien de foto’s op facebook wordt ook hier aan een levende behoefte voldaan. U kunt meekijken via het volgende adres https://www.facebook.com/kuskus.merauke/photos.

Intussen is gezocht naar een andere locatie die gevonden werd in het voormalige dorpje Buti, nu een buitenwijk van de stad Merauke. In dit dorp wonen vooral de Papoea’s. Juist voor deze groep kan een vormingscentrum in een grote behoefte voorzien. Broeder Maxi is intussen begonnen met het aanpassen van het huis in de Jalan Arafura dat naar we  vermoeden in de loop van het jaar in gebruik genomen kan worden.

Nederland

Wilhelmietenmuseum

De juriste van de KNR is nog bezig met een concept voor de statuten van de te  vormen stichting voor het museum. Met een mogelijk vierde lid van het stichtingsbestuur zal binnenkort een oriënterend gesprek plaats vinden.

Er zijn eveneens contacten met twee vrijwilligers die bereid zijn enige tijd vrij te maken voor werk in het museum.

Samenwerking met de zorgaanbieder Tantelouise

Donderdag 22 september zal een evaluatie gesprek plaats vinden tussen vertegenwoordigers van de congregatie en vertegenwoordiger van de directie van TanteLouise. Iedereen die graag iets in wil brengen over zijn ervaring met deze samenwerking kan dit doorgeven aan broeder Marcus.

Algemeen bestuur

Voorbereidingen Algemeen Kapittel 2017

Na twee oriënterende bijeenkomsten met alle belangstellende broeders heeft het bestuur op 28 juli een nader gesprek gehad met Tiny Rieken om meer zicht te krijgen op de toekomstige rol van leken voor het bestuur van de na het algemeen kapittel in Nederland verblijvende broeders. Om meer duidelijkheid te krijgen over de verwachtingen van de broeders zal op donderdag 8 september een bijeenkomst plaats vinden met alle belangstellende broeders die aanwezig kunnen zijn.

Maandag 1 augustus vond op het kantoor van de heer J. Reinen een gesprek plaats met twee juristen van de KNR over de juridische consequenties van de zetelverplaatsing. Voor de wijzigingen in de statuten van de Nederlands rechtspersoon van de congregatie zal een concept opgesteld worden.

 

Tips

Wie via internet zoekt naar Nederlandstalige inspiratie zal door de rijke en gevarieerde inhoud van http://www.sporenvangod.nl/ niet teleurgesteld worden.

Voor kerkelijk nieuws dat de dagelijkse Nederlandse pers niet haalt kunt u o.a. terecht op http://www.katholiek.nl en https://www.kerknet.be.