In zijn boeiende apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (De vreugde van het evangelie) schrijft Paus Franciscus o.a.: “In het woord van God verschijnt voortdurend deze dynamiek van “erop uitgaan”, die God in de gelovigen wil opwekken. (…) wij zijn allen geroepen tot dit nieuwe missionaire “erop uitgaan”. Iedere Christen en iedere gemeenschap zal onderscheiden wat de weg is die de Heer vraagt, maar wij worden allen uitgenodigd deze oproep te aanvaarden: uit de eigen gemakzucht naar buiten te treden en de moed te hebben naar alle randgebieden te gaan die behoefte hebben aan het licht van het evangelie.” (EG I.I.20)
Het zou mooi zijn als het komende kapittel ons moed kan geven om betrokken te blijven bij hen die leed en onrecht moeten dragen, hetzij nabij of ver weg.

Brazilië

Verlof
Door de WK-drukte arriveerde broeder Gummarus op woensdag 18 juni op Schiphol, een dag later dan aanvankelijk de bedoeling was. Op zaterdag 2 augustus hopen we broeder Mauritio te mogen verwelkomen.

Bijdrage voor “O Bom Samaritano”
Om aan de nieuwe eisen van de wet op gezondheidszorg in Brazilië te kunnen voldoen heeft het hospitaal “O Bom Samaritano” een grote verbouwing moeten uitvoeren. Daarbij werd de begroting aanzienlijk overschreden en moest de subsidie van de overheid worden aangevuld met gelden die een andere bestemming hadden. Het gevolg was dat daarmee o.a. de medicijn voorraad in gevaar kwam. Dank zij een grote bijdrage via het bisdom Breda kunnen deze extra lasten verlicht worden.

Indonesië

Repatriatie en verlof
Op dinsdag 3 juni arriveerden de broeders Ewald en Alexandro uit Indonesië. Broeder Ewald heeft na een arbeidzame periode van 50 jaar afscheid genomen van Indonesië. Hij was werkzaam in Nyarumkop, Singkawang, Pontianak en Jogyakarta, als leraar in het middelbaar onderwijs, als novicemeester en overste, als groepsleider van het internaat en voorzitter van het school-bestuur, maar hij heeft zich vooral onderscheiden met de Baba-letterdoos voor het aanvankelijk lezen. We wensen hem een aangenaam verblijf in de communiteit van Sint Marie van Huijbergen. Broeder Alexandro zal na zijn verlofperiode weer terugkeren naar Pontianak.

Provinciaal kapittel
Het provinciaal kapittel van Indonesië gaf haar goedkeuring aan de hernieuwde statuten van de provincie en formuleerde de waarden die in het werk van de broeders transparant aanwezig dienen te zijn. Dank zij de meerdere voorbereidende bijeen-komsten konden broeder Thomas en Bram namens het algemeen bestuur getuige zijn van een kapittel dat vlot en in een broederlijke sfeer verliep.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Na drie maanden afhankelijk geweest te zijn van andere goedwillende chauffeurs mag broeder Eymard ook met zijn ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrilator) weer het stuur in eigen hand nemen.

De tuinen
Menige bezoeker heeft dank zij onze 80-jarige tuinman kunnen genieten van de rijkdom aan kleur van planten en bloemen in de tuin nabij het broedershuis. Van harte hopen we dat deze medebroeder na de operatie aan een liesbreuk, in alle rust een voorspoedig herstel tegemoet mag zien.
Het broederhuis in de Roland Holststraat
Het is al enige tijd geleden dat we contact gehad hebben met de stichting “Mondiaal Centrum Breda” maar vooralsnog nemen we aan dat men werkt aan de voorbereidingen van het project. Een extra punt van aandacht zou kunnen zijn de toestemming van de omgeving voor dit werken met ongedocumenteerden.
Museum
Op 12 juni organiseerde het Wilhelmietenmuseum een studie en ontmoetingsdag als bijdrage aan het 750-jarig bestaan van Huijbergen en als herdenking van het 160-jarig bestaan van de Broeders van Huijbergen. Zowel het programma als de sfeer waarin de ontmoetingen verliepen zorgden voor een geslaagde dag. Op donderdag 3 juli vond een eerste kennismaking plaats met de huidige burgemeester Adriaansen en zijn wethouder J. van Agtmaal, waarbij gesproken werd over een toekomstige samenwerking tussen de gemeente en het Wilhelmietenmuseum. Een volgend overleg is gepland op 30 oktober.

Algemeen Bestuur

Algemeen Kapittel
Tijdens de recollectie van 19 juli zal in de communiteit van Sint Marie aandacht besteed worden aan de vraag hoe we, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, met beperkte mogelijkheden
onze roeping gelovig en dienstbaar kunnen blijven beleven.Deken Paul Verbeek is bereid gevonden voor te gaan in de openingsvespers van zondag 31 Augustus. Frater Wilfried van der Poll zal onze gespreksleider zijn met Ids Jorna als secretaris en de tolken Zr. Gerda van Gogh SFIC en Frater Jan Koppens CMM.
We hopen u binnenkort een verslag van het gevoerde beleid in de afgelopen drie jaar te kunnen overhandigen.
De namen van de afgevaardigden voor het algemeen kapittel van 2014 zijn als volgt:

Brazilië Indonesië
1        Br. Gummarus Sterke 1        Br. Gabriël R.Tukan
2       Br. Maritio Oomen 2       Br. Yanuarius Klau Seran
Nederland 3        Br. Johannes M. Vianney
1        Br. Marcus de Deijn 4       Br. Krispinus H. Tampajara
2       Br. Jos van Arendonk 5       Br. Libertus G. Damianus
3       Br. Huub Brooijmans 6       Br. Flavianus Ngardi
4       Br. Adri Brooijmans 7       Br. Theofanus Lajim
5       Br. Eugenio van Tilburg 8       Br. Maximilianus Jemaru
6       Br. Michael Herni

Woensdag 3 september is ingepland als een recollectiedag door C. Maas SVD, waar ook niet kapittelleden aan deel kunnen nemen. Hij zal het gesprek met de Samaritaanse vrouw voor ons toegangkelijk maken met behulp van een powerpoint presentatie. Op donderdag 4 september zal, o.a. door middel van bezoeken aan enkele plaatsen waar de broeders in het verleden gewerkt hebben, de “omvormende” betekenis van hun aanwezigheid daar in herinnering gebracht worden.