Na de voorbereidende bijeenkomsten van de kapittelleden, de communiteiten en een driedaagse recollectie begonnen 18 kapittelleden, bijgestaan door de gespreksleider Dr. William Chang OFMCap en enkele broeders die de zorg voor het secretariaat op zich namen, hun beraadslagingen die van maandag 25 juli tot zaterdag 30 juli zouden duren. Van s’morgens acht tot s’avonds acht werd allereerst het beleid van de afgelopen bestuursperiode geëvalueerd en goed gekeurd.

De tweede en de derde dag werd de aandacht gevestigd op twee actuele onderwerpen: “De huidige jeugd in relatie tot kerk en geloof”, ingeleid en gepresenteerd door Dr. Y. Dwi Harsanto van KWI Jakarta; en het tweede onderwerp “Hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs” door Dr. Leo Sustrisno, wetenschappelijk medewerker van het ministerie van onderwijs op Kalimantan.

Bij de presentaties en besprekingen werd ook ruim gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie met mobiele microfoons, ook twee beamers met twee schermen in de zaal waarop overzichten, geformuleerde voorstellen of verslagleggingen en/of conclusies voor de gehele vergadering zichtbaar werden gemaakt.

De besprekingen over de opleiding en voortgezette vorming en leefwijze van de broeders monden o.a. uit in het besluit dat voor de eerste kennismaking van belangstellende jongeren een extra jaar ingepast zal worden in de opleiding, en het herzien van de statuten van de provincie.

Ook de werkzaamheden die enerzijds efficiënt georganiseerd moeten worden en kwalitatief aangepast aan de verwachtingen van ouders en leerlingen, maar anderzijds ook een uiting dienen te zijn van de waarden en spiritualiteit van de congregatie kreeg uitgebreid aandacht. De besprekingen resulteerden in besluiten als: het vormen van een team voor JPIC, aandacht te besteden aan de opvang van leerlingen van de SMA St. Paulus die afkomstig zijn van buiten de stad Pontianak, een vormingscentrum voor jongeren op te richten, het cursuscentrum in Pati verder te ontwikkelen, te zoeken naar mogelijkheden om aandacht te besteden aan leerlingen met speciale behoeften en het werk in Merauke zo mogelijk te continueren.

Naast de provinciaal Br. Gabriël werden als afgevaardigden naar het algemeen kapittel
gekozen: Br. Bernardinus S., Br. Thomas B., Br. Rafaël D., Br. Stefanus T. en Br.
Agustinus A. Van 7 september tot 5 oktober zullen zij, afgezien van een bezoek aan Assisië in Nederland zijn.

Tijdens de evaluatie aan het einde van het kapittel bleek dat het in alle opzichten een goed kapittel was geweest. Door een goede voorbereiding, een goede organisatie en een goede participatie van allen was het tot een echt broederlijk samenzijn gekomen, waarin ieders belangen en zorgen aan bod waren gekomen.
Het kapittel werd afgesloten met een indrukwekkende slotdienst in de kapel.

Bron:
Brief br. Eduard Q. 02-08-2011